Óvoda tuzsér

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Küldetés nyilatkozat

Bemutatkozás

Óvodai nevelőmunkánknak az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia.
- A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, megbecsülés és bizalom kell, hogy övezze.
A gyermeki fejlődésbe vetett bizalom a pedagógiai optimizmus megvalósítása, a diszkrimináció tilalmának érvényesítése.
- Óvodánkban különösen fontosnak tartjuk a gyermekközpontú nyugodt, otthonos légkör megteremtését.
- Az óvodás gyermek meghatározó tanulási formája az utánzás és a szociális tanulás, amelyben az óvodapedagógus modell értékű befogadó attitűdje mellett -, tág teret biztosítunk a gyermekek egymástól való tanulásának is.
- A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda a családdal együtt, a családi nevelést kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Célunk az inkluzív nevelés értékeinek közvetítése, a családi nevelés segítése, erősítése.
- Valljuk, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy olyan rugalmas rendszerben fejlődhessen, amely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni képességeihez, sajátos fejlődési üteméhez. Mindezekre építve jutunk el a műveltségtartalmak megalapozásához.
- Fontos feladatunknak tartjuk az egészséges életvitel, az egészséges életmód iránti igény megalapozását, kialakítását (rendszeres életritmus, megfelelő napirend)
- Az óvodás gyermek legelemibb szükséglete, létformája a játék. A szabad játékon keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világ sokszínűségét, szerzi ismereteit. Különös hangsúlyt fektetünk a nyugodt, elmélyült játék feltételeinek megteremtésére.
- Fontos, hogy minél több tapasztalathoz juttassuk a gyermekeket, kielégítsük természetes kíváncsiságát. A játékba integrált önkéntes cselekvés a fejlődés és fejlesztés legjobb eszköze. A gyermek érdeklődésére, előzetes tapasztalataira építjük az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységi rendszert.
- A gyermeki gondolkodást a világ komplex megismerése útján fejlesztjük, melyhez segítséget nyújtanak az óvodai hagyományőrző tevékenységek is.
- Kiemelten fontosnak tartjuk az anyanyelvi nevelést, mert önmagát kifejezni és a világot megérteni tudó gyermeket szeretnénk nevelni.
- Hisszük, hogy a környezet tapasztalati úton történő megismerésével lehet elérni, hogy a gyermek tisztelje környezetét, és megalapozni a gyermekek környezettudatos viselkedését.
- Arra törekszünk, hogy óvodánk pedagógiai környezetében a gyermekek természetesen éljék meg a másságot, elfogadják sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a multikulturális szemléletmód megismerésével együtt szocializálódjanak.
- Valljuk, hogy a sajátos nevelési igényű, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, fejlesztőhatású környezetben éljen, fejlődjön. Olyan környezetet alakítunk ki, melyben a gyermekek őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, gyengébbekhez közeledés és a segítőkészség természetes számukra. Óvodánkban a nevelési feladatok megvalósítása során kiemelt figyelem irányul mindazon kompetenciák fejlesztésére, amelyek az iskolakészültség elérése szempontjából nélkülözhetetlenek.
- A nevelés során alkalmazott pedagógiai intézkedéseink a gyermeki személyiséghez igazodnak, gondoskodva a szükségletek kielégítéséről
.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz